Νέα

  Ανανέωση Άδειας Οδήγησης (κάθε κατηγορίας)

  1. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Για αλλοδαπούς: διαβατήριο και έγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185 ημέρες ή για 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.
  • Για αλλοδαπούς σπουδαστές έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, και απαιτείται κατάθεση πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής
  2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει.
  3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (Οι δύο (2) προσκομίζονται στους γιατρούς, µία σε κάθε γιατρό)

  Επικοινωνήστε μαζί μας!


  Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!