Διπλωμα Ε Κατηγοριας

Online Test Οδήγησης


Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για όσους είναι υποψήφιοι και θέλουν να διατηρήσουν τις γνώσεις τους σε εγρήγορση. Δοκιμάστε τις γνώσεις σας εύκολα και χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε κανένα πρόγραμμα.

Αρχική Χορήγηση Άδειας Οδήγησης E Κατηγορίας


Αναλαμβάνουμε τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος μας είναι οι μαθητές της σχολής μας να γίνουν σωστοί οδηγοί και όχι απλά κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Εφόδια μας είναι ο επαγγελματισμός μας,η εμπειρία μας και η συνέπεια μας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμόνης
2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο συμπληρώνεται στη σχολή μας)
5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
6. Αριθμός Α.Φ.Μ.
1. Παράβολο 20 € για κάθε ∆οκιµασία Προσόντων και Συµπεριφοράς
2. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
3. Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15 €

Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου
Θεωρητική Εκπαίδευση (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Πρακτική Εκπαίδευση 8 ώρες
Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!