Δίπλωμα Δ Κατηγορίας

Online Test Οδήγησης


Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για όσους είναι υποψήφιοι και θέλουν να διατηρήσουν τις γνώσεις τους σε εγρήγορση. Δοκιμάστε τις γνώσεις σας εύκολα και χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε κανένα πρόγραμμα.

Αρχική Χορήγηση Άδειας Οδήγησης Δ Κατηγορίας
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)


Αναλαμβάνουμε τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος μας είναι οι μαθητές της σχολής μας να γίνουν σωστοί οδηγοί και όχι απλά κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Εφόδια μας είναι ο επαγγελματισμός μας,η εμπειρία μας και η συνέπεια μας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμόνης
2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Οι δύο (2) προσκοµίζονται στους γιατρούς, µία σε κάθε γιατρό
6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
7. Αριθμός Α.Φ.Μ.
1. Παράβολο 60 € για επέκταση (Δεν απαιτείται για κατόχους άλλης επαγγελματικής άδειας οδήγησης)
2. Παράβολο 10 € (Σήματα φορτηγού)
3. Παράβολο 20 € για κάθε Θεωρητική Εξέταση(Π.Ε.Ι.)και 20 € για κάθε ∆οκιµασία Προσόντων και Συµπεριφοράς (Π.Ε.Ι.)
4. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
5. Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15 €

Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου
Θεωρητική Εκπαίδευση 15 ώρες
Πρακτική Εκπαίδευση 15 ώρες
Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει:

1. Να έχει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
2. Έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
3. Για επέκταση στην κατηγορία:
για την κατηγορία C1 να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
για την κατηγορία C να έχει συµπληρώσει το 21o έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος µε Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά
4. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β ελληνική ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!