Πιστοποιητικο Επαγγελματικης Ικανοτητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)


Αναλαμβάνουμε τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος μας είναι οι μαθητές της σχολής μας να γίνουν σωστοί οδηγοί και όχι απλά κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Εφόδια μας είναι ο επαγγελματισμός μας,η εμπειρία μας και η συνέπεια μας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωσητου άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
• ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
• τη διεύθυνση κατοικίας του

2. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, εκτός από το διαβατήριο, προσκομίζεται και άδεια παραμονής (η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για Π.Ε.Ι.), ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. (η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για Π.Ε.Ι.), καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
4. Παράβολο 30,00 € για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.
5. Αίτηση εκτύπωσης.
6. Ισχύουσα άδειας οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
7. Βεβαίωση σχολής Π.Ε.Ι.
*Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.
1. Να έχετε κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
2. α) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2009 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.
β) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2008 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.
Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ – (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του) – το οποίο αποκτήθηκε είτε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Αν η Άδεια Οδήγησης είναι μέχρι 10-09-2008
Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95 υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε 35 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης χωρίς εξετάσεις.

Αν η Άδεια Οδήγησης είναι μετά την 10-09-2008
Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95 πρέπει να δώσετε εξετάσεις: Γραπτά, Θεωρητικά & Πορεία

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!