Μετατροπη απο ξενη σε Ελληνικη

Μετατροπή από ξένη σε Ελληνική


Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με Ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατοµικού βιβλιαρίου υγείας
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
• Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
• δείτε αναλυτικά παρακάτω

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή και ∆ελτίοΕπιµόρφωσης Οδηγού ΠΕΙ
3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
4. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο συμπληρώνεται στη σχολή μας)
5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
6. Αριθμός Α.Φ.Μ.
1. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.
1. Αν η άδεια οδήγησης κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας η Λιχτενστάιν έχει λήξει, τότε ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία ανανέωσής της.
2. Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

Ο Ενδιαφερόµενος θα πρέπει:
1. Να έχει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή επί έξι (6) τουλάχιστονµήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, πριν από την ηµέρα κατάθεσης τηςαίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
2. Έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-µέλους της Ε.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
4. Να έχει συµπληρώσει:
• για την κατηγορία ΑΜ το 16ο έτος της ηλικίας του.
• για την κατηγορία Α1 το 18ο έτος της ηλικίας του.
• για την κατηγορία Α2 το 20ο έτος της ηλικίας του.
• για την κατηγορία Α το 24 ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούµενη ηλικία µειώνεται από τα 24 στα 22 έτη.
• για τις κατηγορίες Β και ΒΕ το 18ο έτος της ηλικίας του.
• για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
• για τις κατηγορίες C και CE να έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος µε Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά
• για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του
• για τις κατηγορίες D και DE να έχει συµπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος µε Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά
5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωµατικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν.
• Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρµόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρµόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δηµόσιου εγγράφου βάσει των κείµενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαµονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια ∆ιαµονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιµης ∆ιαµονής Πολίτη κράτους µέλους της Ε.Ε, η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας ∆ιαµονής Τύπου Α, το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – µελών της Ε.Ε., το διάστηµα των 185 ηµερών περιορίζεται σε 95 ηµέρες. Αν ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δηµοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι µήνες σπουδαστική ή µαθητική ιδιότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!