Ειδικη αδεια Ταξι

Ειδική άδεια Ταξί


Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ).
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο νέος τόπος εργασίας.
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει:


1. Να κατέχει ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
2. Να επιτύχει σε εδική γραπτή εξέταση σε τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας που ζητά να γίνει η επέκταση της ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης.
3. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο
4. Να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
5. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση
2. Παράβολο 50 € για την έκδοση και 20€ για τις θεωρητικές εξετάσεις .
3. Φωτοτυπία διπλώματος .
4.Φωτοτυπία ταυτότητας.
5.Πέντε έγχρωμες μικρές φωτογραφίες.
6.Τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης
7.Τρία πιστοποιητικά υγείας ενός παθολόγου, ενός οφθαλμἰατρου και ενός ψυχίατρου ,καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών.
8.Αίτηση Συμμετοχής στην Ειδική Θεωρητική Εξέταση για την Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ


1. Πέντε έγχρωμες μικρές φωτογραφίες.
2.Παράβολο 50 € υπέρ Δημοσίου
3.Υπεύθυνη Δήλωση (Μ-ΤΑΟ21).
4.Φωτοτυπία ταυτότητας.
5.Φωτοτυπία διπλώματος.
6.Παλαιά ειδική άδεια ταξί.
7.Τρία πιστοποιητικά υγείας ενός παθολόγου, ενός οφθαλμἰατρου και ενός ψυχίατρου ,καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών.
1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω 1, 3 και 4 προϋποθέσεων.
2. Παράβολο 50 € υπέρ Δημοσίου. 3. Φωτοτυπία ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε και την επέκτεινε.
2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο νέος τόπος εργασίας.
3. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανανέωσης 6 μηνών τότε πληρώνετε πρόστιμο το οποίο είναι 5 x ΠΑΡΑΒΟΛΟ
4.Σε περίπτωση καθυστέρησης της ανανέωσης 5 χρόνων τότε θα πρέπει να ξαναγίνει έκδοση Ε.Δ.Χ. καθώς και επανεξέταση των γραπτών εξετάσεων.
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά, και ενημερώνεται για την ημερομηνία διεξαγωγής της ειδικής γραπτής εξέτασης στα τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας όπου θα γίνει η επέκταση της ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης.
Ημερομηνία λήξης είναι αυτή που προκύπτει από το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία της αρχικής χορήγησης ή της τελευταίας ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης, εκτός αν συντρέξει οποιοσδήποτε λόγος ανάκλησης αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!