Ανανεωσεις

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης (κάθε κατηγορίας)


Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και την άδεια διαμονής
2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει.
3.Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή έξι φωτογραφίες για άνω των 80 ετών.

4. ∆ύο πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών
Ή τέσσερα πιστοποιητικά υγείας παθολόγου, οφθαλμιάτρου, ωτορινολαρυγγολόγου και ψυχιάτρου ή νευρολόγου καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών για άνω των 80 ετών
5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (συμπληρώνεται στη σχολή μας)
6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
7. Αριθμός Α.Φ.Μ.
1. Παράβολο 60 € για την ανανέωση
2. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
3. Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18 €

*Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.
Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!