Εκδοση αντιγραφου

Έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς, κλοπής, απώλειας ή αλλοίωσης


Αναλαμβάνουμε τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος μας είναι οι μαθητές της σχολής μας να γίνουν σωστοί οδηγοί και όχι απλά κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Εφόδια μας είναι ο επαγγελματισμός μας,η εμπειρία μας και η συνέπεια μας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατοµικού βιβλιαρίου υγείας
• Για αλλοδαπούς: διαβατήριο και έγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185 ημέρες ή για 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.
• Για αλλοδαπόυς σπουδαστες έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, και απαιτείται κατάθεση πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρµένης ή αλλοιωµένης)

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

4. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο συμπληρώνεται στη σχολή μας)
1. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
2. Παράβολο 30 € για απώλεια ή κλοπή
3. Παράβολο 9,02 € παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ τρίτων Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.
1. Το παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου για κλοπή δεν καταβάλλεται στην περίπτωση µερικής (διάρρηξης) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πληµµύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρµόδιας Αρχής.
2. Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει τότε ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούµενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεποµένων για αυτό (αντίγραφο) παραβόλων.
3. Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει:
1. Να έχει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του µαθητή επί έξι (6)τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, πριν από τηνηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
2. Έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!