Δίπλωμα B Κατηγορίας

Online Test Οδήγησης


Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για όσους είναι υποψήφιοι και θέλουν να διατηρήσουν τις γνώσεις τους σε εγρήγορση. Δοκιμάστε τις γνώσεις σας εύκολα και χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε κανένα πρόγραμμα.

Αρχική Χορήγηση Άδειας Οδήγησης Β Κατηγορίας


Αναλαμβάνουμε τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος μας είναι οι μαθητές της σχολής μας να γίνουν σωστοί οδηγοί και όχι απλά κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Εφόδια μας είναι ο επαγγελματισμός μας,η εμπειρία μας και η συνέπεια μας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
Για αλλοδαπούς: διαβατήριο και έγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185 ημέρες ή για 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.
Για αλλοδαπόυς σπουδαστες έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, και απαιτείται κατάθεση πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής

2. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Οι δύο (2) προσκοµίζονται στους γιατρούς, µία σε κάθε γιατρό

3. ∆ύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθµιας ιατρικής εξέτασης,καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών

4. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο συμπληρώνεται στη σχολή μας )

5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

6. Αριθμός Α.Φ.Μ.
1. Παράβολο 50 € για αρχική χορήγηση
2. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
3. Παράβολο 18 € παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ τρίτων
4. Παράβολο 10€, για κάθε Θεωρητική Εξέταση και 10€ για κάθε ∆οκιµασία Προσόντων και Συµπεριφοράς

ΚΟΣΤΟΣ : 138 € (Συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή των γιατρών 10 €+ 10 €)

Στο παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται µόνο µία εξέταση κατά περίπτωση.
Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου
Θεωρητική Εκπαίδευση 21 ώρες
Πρακτική Εκπαίδευση 25 ώρες
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του διπλώματος αλλά και για την πραγματοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων να εχεις συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σου

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!