Ανανεωσεις

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης (κάθε κατηγορίας)


Αναλαμβάνουμε τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος μας είναι οι μαθητές της σχολής μας να γίνουν σωστοί οδηγοί και όχι απλά κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Εφόδια μας είναι ο επαγγελματισμός μας,η εμπειρία μας και η συνέπεια μας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Για αλλοδαπούς: διαβατήριο και έγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185 ημέρες ή για 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.
• Για αλλοδαπούς σπουδαστές έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, και απαιτείται κατάθεση πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής
2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει.
3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (Οι δύο (2) προσκομίζονται στους γιατρούς, µία σε κάθε γιατρό)
4. ∆ύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών
Έκδοση των πιστοποιητικών υγείας (10 € έκαστος) από γιατρούς συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (Παθολόγο και Οφθαλμίατρο) μαζί με την απόδειξη των γιατρών
5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (συμπληρώνεται στη σχολή μας)
6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
7. Αριθμός Α.Φ.Μ.
1. Παράβολο 50 € για την ανανέωση
2. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
3. Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήµου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18 €

*Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.
Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!