Αντικατασταση παλαιων αδειων

Αντικατάσταση παλαιών αδειών, με νέου τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης


Αναλαμβάνουμε τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος μας είναι οι μαθητές της σχολής μας να γίνουν σωστοί οδηγοί και όχι απλά κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης. Εφόδια μας είναι ο επαγγελματισμός μας,η εμπειρία μας και η συνέπεια μας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά


1. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Για αλλοδαπούς: διαβατήριο και έγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185 ημέρες ή για 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.
• Για αλλοδαπόυς σπουδαστες έξι (6) τουλάχιστον µήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12µηνο, και απαιτείται κατάθεση πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης
3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
4. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο συμπληρώνεται στη σχολή μας)
5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
6. Αριθμός Α.Φ.Μ.
1. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση

*Η προµήθεια των παραβόλων του ∆ηµοσίου Ταµείου γίνεται στη ΣΧΟΛΗ μας µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.

1. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
•. Αντικατάσταση παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης µε νέου τύπου έντυπο.
• Αντικατάσταση εντύπου µε καταχωρηµένη ληγµένη κατηγορία Β µε κωδικό 113.
• Αντικατάσταση εντύπου µε καταχωρηµένη ληγµένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, που ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί ανανέωση.
• Αντικατάσταση εντύπου µε υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.).
2. Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τιμές καθώς και τη διαδικασία για κάθε δίπλωμα!